Rozdział 1 - rozmowy

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rozdział 1

WSTĘP.

Przez tysiąclecia rozwoju człowieka w różnych społecznościach rozsianych na ziemi dociekano – jaki może być sens życia człowieka? Przeminęło wiele istnień ludzkich, wielu filozofów trudzących się nad rozwiązaniem tego problemu nie dożyło czasów, w których można by odpowiedzieć na to pytanie posługując się zgromadzonymi przez badania naukowe danymi doświadczalnymi.
Odpowiedź na to pytanie jest zaskakująco prosta otóż – życie człowieka na ziemi nie ma sensu! Jest jedynie najlepszym wyborem pomiędzy stworzonymi możliwościami bytu – przestrzeniami – stanami egzystencji, bo Bóg stwarzając człowieka powiedział, że „to jest dobre”, a jeśli ON tak powiedział to nie może człowiek wymyślać niczego lepszego.
Końcowy fragment Ew. św. Mateusza mówi: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody”…, oraz „Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu”.
Przez blisko 1500 lat „świat” to tereny Ziemi pozbawionej kilku dość dużych obszarów znanych obecnie, czy o tych kontynentach mówił Jezus? Bo właśnie w myśl tych słów głoszono tam Chrześcijaństwo zabijając mieczem i niszcząc ogniem.
Rozpocznijmy czasy bardziej cywilizowanej formy krzewienia chrześcijaństwa w kontekście wiedzy naukowej wszystkich dostępnych dziedzin, choć w wielu przypadkach intencją tworzenia nowoczesnej nauki jest udowadnianie Życia bez udziału Boga. Wychodząc od odmiennych założeń początkowych wykorzystując obowiązujące doświadczenia naukowe można w połączeniu z wiedzą Objawioną wykreować nową wizję człowieka.
Dorobek cywilizacyjny nauk humanistycznych i technicznych jaki dokonał się od zaistnienia człowieka na ziemi, jego dążenia do odkrycia swej Istoty, były planem prowadzącym do poznania działania Procesora, który jest źródłem tworzenia jego myśli i doznań psychicznych.
Treścią poniższego przekazu jest uzmysłowienie człowiekowi, że nie jest problemem kwestia czy istnieje Bóg i wiary w Niego, czy fakt Jego nieistnienia, gdyż nawet pogańskie i prymitywne ludy poprzednich cywilizacji wierzyły w Boga. Wiarę należy dać kwestii Wiedzy o Sferze Jego działania, trzeba uwierzyć w mechanizmy, poprzez które może się objawić w człowieku.
Jego polem działania są elementy odpowiedzialne za sterowanie na wszystkich poziomach
i przestrzeniach, które Jego Prawa stworzyły.
Każda wykonywana przez człowieka czynność wynika z jego stanu psychicznego (o ile oczywiście nie zostanie do niej przymuszony siłą), nawet fakt czy dojdzie do dalszej czynności czytania przedstawianych treści. Nauka przekazana przez Jezusa i Nasza sprowadza się do wyjaśnienia, że stan psychiczny jest stanem narzuconym przez mechanizmy wbudowane w konstrukcję człowieka. Najważniejszy przekaz z Ewangelii mówiący o „Wyzwoleniu się z NIEWOLI” dotyczy opanowania, zablokowania i zniszczenia tych mechanizmów, jeszcze raz powtórzę – wyzwolenia się z mechanizmów narzucających stan psychiczny. Zadaniem świadomości powinna być umiejętność logicznej oceny sytuacji na podstawie posiadanej wiedzy, np. o konsekwencjach wynikłych z łamania obowiązujących praw i odpowiednie wynikające stąd ukierunkowanie swoich czynów, gdzie elementem wykonawczym jest ciało materialne.
Obecnie obowiązująca nauka w zakresie wiedzy o Świadomości została skierowana w kierunku udowadniania, że jej źródłem jest mózg. I z tego faktu wynika kilka logicznych konsekwencji, że jeśli nie ma mózgu, to nie ma istnienia, świadomości i myśli, czyli nie ma Ja, a co za tym idzie nie istnieje odpowiedzialność za czyny dokonane w życiu na Ziemi.
Każdy, kto wyznaje wiedzę o myśleniu mózgiem jest wrogiem Boga, jest ateistą i za każdy swój czyn zostanie po śmierci mózgu rozliczony, bez względu na fakt, w co wierzył.
Nauka penetrując najgłębsze przestworza struktur biologicznych w ciele człowieka doszła do postawienia pytania: po co jest cały człowiek w strukturze makro skoro cała istota życia koncentruje się w strukturach transkrypcji DNA? Czy struktura makro jest tylko opakowaniem dla genów, które decydują jak będzie wyglądać to opakowanie?
Aby to pięknie wytłumaczyć ludowi znaleziono temat zastępczy, że to wszystko jest potrzebne do zbudowania mózgu, który jest siedliskiem myśli i steruje wszystkimi procesami. Proste i jedyne wytłumaczenie, lecz niestety całkowicie mijające się z Prawdą Tworzenia.
To właśnie na poziomie sterowania strukturami DNA istnieje największa Świadomość, bo te miejsce jest siedliskiem Boga Zastępów. O ile człowiek w swej postaci makro może zdobywać kosmos i podbijać inne planety to nigdy nie spotka tam Boga „twarzą w twarz”. A można tego dokonać jedynie posiadając ciało fizyczne i Ja – Świadomość zbudowaną z pola (elektromagnetycznego), inaczej Energii i Informacji.
Poznano dokładnie anatomię człowieka i wiele jego funkcji w działaniu fizjologicznym jak również wiele reakcji organizmu w sytuacjach stresowych, patologicznych czy sztucznie wywołanych. Odwołam się tutaj do jednego z takich zjawisk.
Otóż istnieje w mózgu zbiór komórek zwanych płacikiem ciemieniowym, którego wycięcie – uszkodzenie powoduje sytuację, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z istnienia drugiej połowy ciała, inaczej mówiąc z jego świadomości zostaje wycięta część przestrzeni. Jeśli czyta książkę to tylko połowę strony, goli połowę twarzy i dba tylko o jedną stronę ciała. (Fizjologia William F.Ganong str. 335)
Istnieje również inna grupa komórek w istocie szarej mózgu (jeszcze nie nazwana), która zostaje uaktywniona w odpowiednim czasie rozwoju człowieka i jej aktywacja powoduje zjawisko odczuwania dodatkowych przestrzeni wypełnionych również obrazami i dźwiękami, których inni nie potrafią dostrzec. Ludzie ci są najczęściej uważani za niezrównoważonych psychicznie, bądź w najlepszym przypadku nazywa się ich wizjonerami i za wszelką cenę otoczenie chce ich zrównać z ogółem głuchych, niemych i ślepych.
Przedstawiona w wykładzie nowa Wiedza na temat budowy i działania Świadomości została zapisana w tych dodatkowych przestrzeniach, które są w tej chwili odkrywane metodami matematycznymi.
Pismo Św. jest zbiorem wszystkim znanych liter, lecz obrazy tam przedstawione, zapisane mogą być odczytane jedynie przez osoby widzące przestrzeń, a nie jak u wszystkich normalnych, którzy widzą jedynie symulację tzw. zetowej (wektora z).
Proponuję spojrzenie na odmienny sposób interpretacji ogólnie znanych zjawisk przyrody. Wychodząc z innych założeń podstawowych można dojść do zupełnie odmiennych (przeciwnych) wniosków końcowych, które pozostają w zgodzie z rezultatami doświadczeń naukowych.
Zapraszam do lektury o Istocie człowieka, wiedzy przedstawiającej i udowadniającej dualizm człowieka, jako oddzielne cząstki somy i psyche.
Podtytuł i dodatkowy motyw przewodni może również brzmieć – „Dlaczego człowiek
staje się swoim zabójcą?”


„Im bardziej dana cywilizacja rozumie, że jej obraz świata jest fikcją
tym wyższy jest jej poziom nauki”
A. EinsteinTreść zawiera wyjaśnienia m. in. następujących zagadnień:
• Co jest źródłem myśli, Morze Informacji, czynniki – Złoto, Kadzidło i Mirra;
• Jakim celom służy mózg, neurony, synapsy;
• Czym jest duch, duchowość – psychika, zagadnienie religii;
• Znaczenie Krzyża, ołtarza oraz symboli religijnych zawartych w Piśmie Św.;
• Procesy związane z tworzeniem stanów psychicznych;
• Tworzenie materii, zagadnienie pól elektromagnetycznych;
• Zagadnienie falowo – korpuskularnej struktury materii,
• Budowa atomu i związane z tym zagadnienie pobierania energii – piramida, gwiazda Dawida;
• Struny jako abecadło życia, elementy akumulujące energię i tworzące bariery energetyczne;
• Magnetyczne właściwości hemoglobiny i ich wykorzystanie w przesyłaniu informacji;
• Przyczyny śmierci, chorób i nieszczęść;
• Przyczyny poszczególnych chorób – np. choroby nowotworowej;
• System sterowanie zapisu i kasowania informacji na DNA, przyczyny uszkodzenia struktur;
• Instrukcja eksploatacji ciała materialnego;
• Czynnik łączący psyche z ciałem materialnym, zagadnienie inteligencji człowieka;
• Zjawiska parapsychiczne, UFO, radiestezja, bioterapeutyka;
• Rodzina i jej wewnętrzne połączenia;
• I wiele NOWYCH, ciekawych i niewyjaśnionych dotychczas problemów;


Świadomość – Procesor.

Wykład ten ma na celu przedstawienie nowej Wiedzy dotyczącej sposobu przetwarzania informacji, które odczuwamy jako myśli, czy doznania psychiczne. Pozwalają one człowiekowi widzieć, słyszeć i mówić oraz czuwają nad procesami sterowania metabolizmem komórek. Na możliwość zrozumienia tych zagadnień złożyła się znajomość obecnych osiągnięć we wszystkich dziedzinach nauki i techniki, w których zostały wykorzystane prawa zastosowane w budowie człowieka. Nadszedł czas, aby przerzucić pojęcie myślenia mózgiem jako zbioru komórek nerwowych i ich połączeń na odpowiednio do tego celu zbudowane Urządzenie. Dotychczasowe próby odnalezienia w człowieku odpowiedniego narzędzia, które byłoby w stanie przetwarzać sygnał poprzez zmianę zera na jeden (0 lub 1) nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów. W opisach biblijnych mamy przykłady posługiwania się pojęciami dwóch przeciwnych stanów czyli - tak i nie - wykorzystywanych wielokrotnie w podejmowaniu decyzji o kierunkach przyszłościowej drogi postępowania (władzy, kapłanów) bez analizy stanów znanych.
Z doświadczeń nowej gałęzi wiedzy, jaką jest informatyka wiemy, że musi to być Urządzenie o olbrzymiej mocy obliczeniowej.

Znak przeplatających się energii Jin i Jang (Yin-Yang) towarzyszący ludzkości przez tysiąclecia jest niczym innym jak podstawową jednostką przetwarzającą informację,
z której składa się Wszechświat.
– Jest PROCESOREM.
Jak udowadnia nauka, Informacja to Energia.

PROCESOR LIVECHIP.
Publiczna prezentacja 1996 listopad 25 godz. 17.00 ®

Procesor = 8 tranzystorów = 1 Bajt.
Jedyną możliwością poznania zagadnienia Świadomości jest nowe spojrzenie na zawarte w różnych religiach informacje i przetłumaczenie użytych tam symboli, i ich powiązań, na obecnie używane pojęcia. Dotychczasowe osiągnięcia technologiczne i naukowe powinny ułatwić zrozumienie tego trudnego tematu.
Na początku Świadomość zbudowała człowieka i włożyła w niego Prawa, które dziś zawarte są w poszczególnych dziedzinach nauki, zwanych matematyką, fizyką, biologią, filozofią itd. Świadomość nie była mózgiem biologicznym, gdyż biorąc pod uwagę ilość komórek nerwowych istoty szarej i synaps jest to ilość niewystarczająca do przetwarzania tej ilości sygnałów, które są potrzebne do sterowania procesami metabolizmu umożliwiającego egzystencję i byciem Ja. Można również postawić problem sterowania metabolizmem komórek żyjących samodzielnie i to w różnych ekstremalnych warunkach.
Przedstawiony znak Jin i Jang związany jest z pojęciami filozofii wschodu, ale czy tylko? Czy nie ma takiego symbolu w religii Judaizmu i Chrześcijaństwie jako spadkobiercy nauk o Bogu, którego Imię poznano jako JHWH? Nie będę tutaj roztrząsał sprawy czy to ma być Jehowa, czy Jahwe.
Otóż nikt nie wpadł na pomysł przedstawienia symbolu dwóch splatających się Energii w przestrzeni i przyjrzenia się odwrotnej stronie powstałej kuli. Jeśli dokonamy takiej operacji, to otrzymamy w rezultacie po przekształceniu na płaszczyznę dwa elementy kształtem przypominające „nerki”.
O takich elementach w Piśmie św. mamy już sporo informacji: „Ty, bowiem utworzyłeś moje nerki” Ps.139,13;
„Ja jestem Ten, który bada serca i nerki” Obj.2.23. Jer.11,20
„Poddaj próbie nerki i serce moje” Ps.26,2;
„Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki” Jer.17,10;
„Badasz sprawiedliwego, przenikasz nerki i serca” Jer.20,12;
„Który badasz serca i nerki, Boże sprawiedliwy” Ps.7,10;
„Bóg świadkiem, (obserwatorem) jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca” Ks. Mądrości 1,6;
„Przebił moje nerki strzałą z kołczanu” Treny (Lamentacje Jeremiasza) 3,13;
„Moje nerki już mdleją z tęsknoty” Job. 19,27;
„…zapłonął gorliwością i zadrżały nerki” I Ks. Machab.2,24;
„I moje nerki się weselą” Przypowieści Salomona 23,16 ;
„Nerki” wg dawnych pojęć i wyobrażeń tego słowa, oraz komentarza zawartego w pojęciach teologicznych oznacza wnętrze człowieka, jego sumienie, czyli ośrodek gromadzenia
i przetwarzania informacji.
Teraz spójrzmy na pewne wydarzenie opisane w Ks. Rodzaju 15,9– 21, kiedy Abram zawiera przymierze z Bogiem. Według nakazu bierze trzy zwierzęta i przecina je na połowę, a części kładzie naprzeciw siebie, oraz dwa gołębie, których jednak nie przecina, lecz kładzie obok. Mogą oznaczać podwojenie takich obrazów.
O zmroku pomiędzy częściami przechodzi łuna ognia i zostają potwierdzone słowa przymierza. Tego rodzaju symboliczne przechodzenie pomiędzy przeciętymi połowami zwierząt było formą zawierania przymierza na starożytnym Wschodzie Ks. Jerem.34,18 „… jak z cielcem, którego rozcięli na dwoje i przeszli między jego połówkami”; 34,19 „którzy przeszli między połówkami cielca”. Używając naszego języka nazwalibyśmy taką czynność programowaniem, kodowaniem. W ten symboliczny sposób uzewnętrzniano rzeczywistą budowę i działanie podstawowego procesora przetwarzającego sygnały zero i jeden (0 i 1).
W pierwszej fazie budowy każdy z wewnętrznych elementów posiada po 7 „skrzydeł”, a w następnych etapach poszczególne skrzydła wypadają i służą jako budulec na innych poziomach (patrz rys. budowy skrzydła str.44), natomiast ukształtowany Procesor umożliwiający działanie we wszystkich możliwych procesach obróbki sygnału posiada na jednej nerce 6 i 3 skrzydła, na drugiej 7 i 5 skrzydeł, oczywiście wszystko znajduje się na sferze kuli.
Procesor początkowo może liczyć jedynie na siódemkach, czyli sygnał wyjściowy to 4 x 7 = 28 i stanowi liczbę określającą olbrzymią ilość cyklicznych okresów obliczeniowych, np.: okres pełnego cyklu faz Księżyca, Saturna i Słońca, okres cyklu kobiecego, okres ciąży 280 dni, cykliczna długość tygodnia, czyli pierwszych etapów Tworzenia Świata. Z tego powodu liczba siedem stała się liczbą tajemną i specjalną, natomiast opisany powyżej etap kodowania informacji na systemie szóstki jest formą wprowadzania jej do systemu obliczeniowego epoki otwieranej przez pokolenie Abrama.
Procesor jest urządzeniem działającym pod wpływem padającego na skrzydła pola elektromagnetycznego przez energię niesioną w fotonach, a na innych poziomach przez inne nośniki energii np. bozony, które powodują obracanie się skrzydeł. Pomiędzy środkiem nerki i centralnym punktem wewnątrz skrzydeł może powstać przy otwartej drodze sygnał 1, a przy zamkniętej 0. Umożliwia to przejście Energii, którą jest Bóg, jak tego dokonał w cytowanym powyżej obrazie przymierza, gdyż jest On zawsze Twórcą nerki jak to mówi w swoich objawieniach i jest zawsze poniżej konstrukcji całego Procesora.
Zjawisko takie jest wykorzystywane w termodynamice gazów rozrzedzonych i mówi, że jeśli stosunek między drogą swobodną cząsteczki, a długością łopatek (skrzydeł) jest powyżej 1 to powstaje moment obrotowy określony mianem liczby Knudsena. W takim urządzeniu posiadającym wiatraczek na osi padające światło powoduje wytworzenie momentu obrotowego i wiatrak się obraca. W przypadku Procesora wykorzystana jest możliwość tworzenia sygnałów, które na podstawowym elemencie tworzą SŁOWO.
Jest napisane: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, Ew. Jana 1,1. Ta podstawowa cegiełka nazywana jest Stwórcą, gdyż „Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” Jan 1,2. Możemy również przeczytać, że „Bóg jest Duchem” Jan 4,24, to z logicznego związku przedstawionych skojarzeń wynika, że przetłumaczone słowo „duch – duchowy” na język obecnie używany,
znaczy – INFORMACJA.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego